××الـــفـبــاے بـــے ڪــسـے ××

!!! خـدایـا مـی بـیـنـی بـی کـسـیـم را! در زمـیـنـت غـریـبـم

home| e-mail| archive| daily | designer

ادامــهــ دردهام در ادامهــ مـطـلـب

رمـز بهــ لــیــنــک هام و دوســتـانم داده میشــهـ


بقيه حرفام
|پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۳| 22:12|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|

 

ادامــهـ دردهــام در ادامـهـ مـطـلــب
رمـز فـقـط بـهـ دوسـتـان و لـیـنکـهـام داده مـیـشـهـ


برچسب‌ها: شعر, شعر نو, درد ودل, تنهایی, غم
بقيه حرفام
|جمعه دهم مرداد ۱۳۹۳| 19:43|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|

ادامــهـ دردهــام در ادامـهـ مـطـلــب
رمـز فـقـط بـهـ دوسـتـان و لـیـنکـهـام داده مـیـشـهـ


بقيه حرفام
|پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳| 14:58|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|ادامــهـ دردهــام در ادامـهـ مـطـلــب
رمـز فـقـط بـهـ دوسـتـان و لـیـنکـهـام داده مـیـشـهـ


بقيه حرفام
|شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲| 22:17|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|ادامــ ه دردهـــام در ادامـــ ه مــطــلــب

رمــز فـقـط بــه لـیـنـکـهـام و دوســتـانــم داده مـیـشـه

 


بقيه حرفام
|جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲| 17:48|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|
 

ایــنـڪـہ بے ٺــפּ حــالـҐ خـפּب اωــــٺ،

 مــضــحـڪـ ٺــریــלּ جـمــلــہ ﬤنـیــاωــــٺ

 مــتــن اصــلــی در ادامــه مــطــلب

رمــز فــقـط بــه لــیـنــکــهــام و دوسـتـانـم داده مـیــشــه

ایــن پـســتم خــاص و  مــتفــاوت بـا پــســتهـای قـبلـیـمـه


بقيه حرفام
|شنبه دوم شهریور ۱۳۹۲| 12:6|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|
בلـــــم ڪـمـــا مــیــפֿــواهــבـ!

از آنهــــایی ڪــہ בڪـتـر مـیـگـویـב:

مـتـاωــفـم

فـقَـط بـرایـش בعـا ڪـنـیـב
 
 
ادامــه مــتـنـهـا در ادامــه مطــلــب
 
رمــز فـقــط بــه لیــنــکــهــام داده مـیـشـه
 
زیــن پـس مـطـالـب رمـز دار خـواهـد بـود

بقيه حرفام
|سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲| 22:16|✖ωــتاره❤فرهاבڪوه ڪטּ✖|